Grono Pedagogiczne

Dyrekcja

dyrektor szko?y - Iwona Matusik

Nauczyciel dyplomowany; absolwentka filologii rosyjskiej z j?zykiem francuskim Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studia podyplomowe
z historii: Uniwersytet ?l?ski w Katowicach, studia podypolmowe z Wiedzy o Spo?ecze?stwie: Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie, kurs kwalifikacyjny "Organizacja i Zarz?dzanie" w MCDN w Krakowie; Ekspert MEN do spraw awansu nauczycieli

wicedyrektor szko?y - Ma?gorzata Janowicz - Paj?k

Nauczyciel dypolmowany, absolwentka Wy?szej Szko?y Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach - nauczanie pocz?tkowe, studia podyplomowe w zakresie filologiii polskiej: Uniwersytet Opolski; kurs kwalifikacyjny "Organizacja i Zarz?dzanie O?wiat?"; Studio Edukacyjne EKO - TUR BIS w Warszawie, studia podyplomowe AWF w Katowicach, kurs komputerowy z Europejskim Certyfikatem Umiej?tno?ci Komputerowych ECDL, Certyfikat Pe?nomocnika ds. Jako?ci ISO


Stron? wykona? Marcin Wado?